دسته: کالری انواع گوشت

کالری انواع گوشت | مقدار و نوع | کالری انواع گوشت

دکتر لیمو : کالری انواع گوشت | مقدار و نوع | کالری انواع گوشت جدول کالری انواع گوشت گوشت دام و طیور نوع میزان کالری سینه مرغ خام با پوست (۱۰۰ گرم) ۱۷۲ سینه مرغ خام بدون پوست (۱۰۰ گرم) ۱۱۰ بال مرغ خام با پوست (۱۰۰ گرم) ۲۲۲ بال مرغ خام بدون پوست (۱۰۰ گرم) […]