مرغ مهمان اصلی سفره‌هاست و آشپزی با مرغ به دلیل تنوع انواع غذایی و در دسترس بودن آن رایج‌تر از سایر گوشت‌هاست.


کالری و ارزش غذایی گوشت و مرغ

کالری

مقدار

نوع

۱۶۷

۸۵ گرم

پای مرغ (ران)، بدون پوست، کبابی

۲۲۳

۸۵ گرم

پای مرغ (ران)، با پوست، کبابی

۱۴۲

نیمی پستان

سینه مرغ بدون پوست، کبابی

۱۹۳

نیمی پستان

سینه مرغ با پوست، کبابی

۱۶۱

نیمی پستان

سینه مرغ بدون پوست، سرخ شده در روغن

۹۹

۱ بال “۳۵٫۵ گرم”

بال مرغ، با پوست، کبابی

۱۳۵

۸۵ گرم

کبد مرغ، پخته شده