کالری انواع ماهی | مقدار و نوع : غذا با ماهی جزو سالم‌ترین انواع غذاهاست که به همه رده‌های سنی توصیه اکید میشود.

اما هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟

کالری ماهی های خام

نوع میزان کالری نوع میزان کالری
 اردک ماهی

(۱۰۰ گرم)

۸۸  شمشیر ماهی

(۱۰۰ گرم)

۱۲۰
 ازون برون

(۱۰۰ گرم)

۱۱۵  صدف

(۱۰۰ گرم)

۸۶
 خاویار

(۱۰۰ گرم)

۲۵۲  کیلکا

(۱۰۰ گرم)

۱۵۸
 خرچنگ

(۱۰۰ گرم)

۸۷  کوسه

(۱۰۰ گرم)

۱۳۰
 سفره ماهی

(۱۰۰ گرم)

۱۱۷  گربه ماهی

(۱۰۰ گرم)

۱۰۵
 شاه ماهی

(۱۰۰ گرم)

۱۵۸  لابستر

(۱۰۰ گرم)

۹۰
 میگو

(۱۰۰ گرم)

۱۰۶  ماهی سفید

(۱۰۰ گرم)

۱۳۴
 ماهی تن

(۱۰۰ گرم)

 ۱۰۳  ماهی  قزل آلا

(۱۰۰ گرم)

۱۳۸
 ماهی حلوا

(۱۰۰ گرم)

۹۰  ماهی کپور

(۱۰۰ گرم)

۱۶۲
ماهی ساردینکنسرو شده در روغن

(۱۰۰ گرم)

۸۲۰  ماهی کفشک

(۱۰۰ گرم)

۹۰
ماهی سالمونقرمز نروژی

(۱۰۰ گرم)

۱۶۸  ماهی مرکب

(۱۰۰ گرم)

۱۷۵
 ماهی سرخو

(۱۰۰ گرم)

۱۰۰  ماهی هامور

(۱۰۰ گرم)

۹۲

کالری ماهی ها ی بخار پز

ماهی خارداربخار پز

(۱۰۰ گرم)

۱۱۷ ماهی آزادبخار پز

(۱۰۰ گرم)

۲۰۶
ماهی روغنیبخار پز

(۱۰۰ گرم)

۱۰۵ نیزه ماهیبخار پز

(۱۰۰ گرم)

۱۵۵